JMP consulting
  • Rozwój

Baza wiedzy

Firma JMP Consulting korzysta z opracowań Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
http://www.pkn.pl

 

Poniżej opis najbardziej popularnych norm jakości:

 

NORMA ISO 9001:2008 - międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji. Normę tę mogą stosować wszystkie organizacje, niezależnie od wielkości i rodzaju. Ukierunkowana jest na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, a więc określonych potrzeb względem wyrobów danej organizacji, przyjęcie podejścia procesowego, dostarczanie wyników skuteczności procesów oraz ich ciągłe doskonalenie, w oparciu o obiektywne pomiary. Wszystkie te wymagania są szczegółowo opisane w przedmiotowej normie i uwzględniają 8 zasad jakości:

 

  • zorientowanie na klienta (pozycja organizacji na rynku jest zależna od jej klientów);
  • przywództwo (kierownictwo organizacji wypracowuje kierunki jego rozwoju);
  • zaangażowanie ludzi (najcenniejszym dobrem organizacji są ludzie);
  • podejście procesowe (skuteczność i efektywność organizacji zależą w głównej mierze od jakości realizowanych w niej procesów. Bardzo dobre wsparcie w identyfikowaniu procesów: model APQC, dokładnie opisany w książce "Modelowanie organizacji procesowej" pod redakcją J. Auksztola i M. Chomuszko);
  • systemowe podejście do zarządzania (zarządzanie jakością jest traktowane jako zarządzanie wzajemnie powiązanymi ze sobą procesami);
  • ciągłe doskonalenie (stałym celem organizacji jest ciągłe doskonalenie realizowanych w niej procesów);
  • rzeczowe podejście do podejmowania decyzji (podejmowanie decyzji opiera się na analitycznej, logicznej bądź intuicyjnej analizie wszelkich dostępnych danych i informacji);
  • wzajemne korzyści w relacjach z dostawcami (tworzenie pozytywnych relacji z dostawcami np. materiałów czy usług stanowi dla organizacji gwarancję wysokiej jakości).

 

NORMA ISO 14001 – jeden ze standardów ISO, stosowany w zarządzaniu środowiskowym. ISO 14001 to uznawana w skali międzynarodowej norma określająca metody wdrażania efektywnych systemów zarządzania środowiskowego. Normę tę opracowano w celu zdefiniowania reguł pomiędzy zachowywaniem rentowności i minimalizacją wpływu działalności na środowisko naturalne. Organizacje stosujące założenia tej normy mogą osiągnąć oba powyższe cele. Norma ISO 14001 obejmuje: wymagania ogólne; dyrektywy w zakresie ochrony środowiska naturalnego; informacje na temat wdrażania poszczególnych czynności; informacje dotyczące procedur kontroli i czynności naprawczych; przegląd technik zarządzania. Oznacza to, że mogą Państwo określić aspekty działalności mające wpływ na środowisko naturalne i osiągnąć lepsze zrozumienie kwestii przepisów prawnych mających do niej zastosowanie

 
NORMA ISO 18001 - powszechnie znany skrót dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według normy: PN-N-18001:2004. System zarządzania BHP opisany w normie jest oparty na, klasycznej dla zarządzania jakością, filozofii ciągłego doskonalenia zgodnie z Kołem Deminga. W Polsce pierwsza edycja normy pojawiła się w 1999 roku, a w 2004 roku została wydana przez PKN nowelizacja. PN 18001 jest normą zawierającą zbiór wymagań, które po spełnieniu przez daną organizację są podstawą do wydania certyfikatu zgodności przez zaproszoną jednostkę certyfikującą. Najczęściej spotykanym odpowiednikiem polskiej normy jest norma OHSAS 18001 z 1999 roku. Obie te normy są prawie identyczne i wdrożenie systemu według jednej normy jest prawie tożsame z wdrożeniem drugiej normy. Należy pamiętać, że norma PN-N-18001:2004 jest polską normą a nie normą ISO (International Organization for Standardization). Prace nad międzynarodową normą ISO ds. BHP nie powiodły się już dwukrotnie. Główną przyczyną niepowodzenia były znaczne rozbieżności w przepisach prawnych poszczególnych państw i standaryzacja do tej pory nie była możliwa.

 

ISO 22000 -  międzynarodowa norma definiująca wymagania w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności stosowana przez organizacje zajmujące miejsca w całym łańcuchu dostaw - „od pola do widelca”. Norma ISO 22000 jest możliwa do zastosowania przez wszystkie organizacje bezpośrednio lub pośrednio uczestniczące w łańcuchu żywnościowym tj. producentów żywności, pasz, zbóż, dodatków do żywności, rolników, firmy świadczących usługi żywieniowe i cateringowe, sprzedawców detalicznych i hurtowych, firmy świadczące usługi porządkowe, transportowe i dystrybucyjne, dostawców wyposażenia, środków do mycia i higieny, materiałów opakowaniowych oraz innych materiałów kontaktujących się z żywnością.

 

System HACCP - Analiza Ryzyka i Kontrola Punktów Krytycznych ma na celu zapewnienie czystości higienicznej produktów spożywczych przeznaczonych dla konsumentów. HACCP może być zastosowany zarówno w firmach produkujących jak i handlujących produktami spożywczymi.

 

ISO 27001 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji -  to norma międzynarodowa standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Norma ta jest zbiorem wytycznych pozwalających na wdrożenie efektywnego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Norma jest przeznaczona dla wszystkich rodzajów instytucji, zarówno dla podmiotów biznesowych jak i podmiotów administracji publicznej. Organizacja, która chce w dzisiejszych czasach należycie zabezpieczyć swoje informacje powinna zastosować podejście systemowe, w ramach którego będzie zarządzać kompleksowo posiadanymi aktywami informacyjnymi, infrastrukturą przeznaczoną do ich przetwarzania oraz ryzykiem dot. bezpieczeństwa informacji.

 

 

System Bezpieczeństwa i Oceny Jakości  - SQAS

 

SQAS -  jest narzędziem pozwalającym na przeprowadzenie jednolitej oceny systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem przy pomocy niezależnych audytorów posługujących się standardowym kwestionariuszem, co pozwala na rezygnację z wielokrotnych przeglądów przeprowadzanych przez poszczególne przedsiębiorstwa chemiczne u przewoźników i myjni. SQAS wspiera firmy chemiczne w procesie wyboru dostawców usług logistycznych i mycia oraz w określaniu indywidualnych działań ulepszających poziom ich usług. Jest to system dotyczący jakości, bezpieczeństwa i działalności związanej ze środowiskiem mający zastosowanie dla firm transportowych i logistycznych.

 

ROZWÓJ / WSPÓŁPRACA

JMP Consulting
ul. Sołtysowicka 19 B,   51-168 Wrocław
 
© 2013 JMP-consulting.pl